Algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Dance No Limit.

Artikel 1 Inschrijvingen, uitschrijvingen & Abonnementen bij Dance No Limit
1.1 Het lidmaatschap bij Dance No Limit wordt aangegaan per strippenkaart/jaarabonnement door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
1.2 Bij een jaarabonnement bij Dance No Limit geldt er een opzegtermijn van een volledige kalendermaand.
1.3 Aanmeldingen tot 18 jaar dienen een getekend exemplaar in te leveren bij Dance No Limit door ouders/voogd.
1.4 Dance No Limit behoudt zich het recht voor tariefsaanpassingen door te voeren als gevolg van overheids- en/ of beleidswijzigingen. Deze wijzigingen geven geen recht op ontbinding van het contract.
1.5 Uitschrijven dient persoonlijk bij Dance No Limit te geschieden d.m.v. een opzegformulier/brief of via ons e-mail adres.
1.6 Bij opzeggingen van maandlidmaatschappen en/of jaarlidmaatschappen dient het lid een kalendermaand van te voren een opzegformulier in te leveren bij Jowen Gaasbeek of stuur het volledig ingevulde formulier naar info@dance-no-limit.nl. Het formulier wordt op aanvraag via de mail verzonden.
1.7 Wijzigen en/of opzeggingen worden niet in behandeling genomen met terug werkende kracht. Wij hanteren in alle gevallen een volledige kalendermaand.

Artikel 2 Betalingen
2.1 Betaling geschiedt vooraf en dient voor gebruik van de diensten overgemaakt te zijn op
rekeningnummer: NL10ABNA0559390165 t.n.v. J. Gaasbeek.
2.2 Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool Dance No Limit een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan uitsluitend via een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
2.3 Dance No Limit’s lidmaatschappen zijn gebaseerd op minimaal 44 lesweken per jaar. Tijdens de zomerstop en/of andere vakanties/uitvaldagen dienen de contributies door te lopen. Met uitzondering van de 10-rittenkaarten.

Artikel 3 Risico & aansprakelijkheid
3.1 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. Dance No Limit is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.
3.2 Schade door oneigenlijk gebruik van enige benodigdheden en/of attributen komt voor rekening van de deelnemer.
3.3 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. Dance No Limit is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging van eigendommen of persoonlijke ongelukken.
3.4 Parkeren op het terrein van een van de leslocaties van Dance No Limit is geheel op eigen risico.
3.5 Dance No Limit houdt zich het recht voor onregelmatigheden van welke aard dan ook passende maatregelen te nemen.

Artikel 4 Openingstijden/ Lestijden
4.1 Tijdens de school-zomervakantie vervallen alle reguliere groepslessen. (Aangepast zomerrooster).
4.2 Dance No Limit heeft het recht lessen tijdelijk te kunnen verplaatsen en/of te laten vervangen zonder enig recht op restitutie.
4.3 De cursist wordt in de gelegenheid een door overmacht (ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald.
Dit geldt niet voor cursisten die zelf kiezen om lessen niet te volgen.
4.4 Inhaallessen dienen binnen een maand ingehaald te worden anders komen deze te vervallen.

Artikel 5 Klachten en huisregels
5.1 Als deelnemer word geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en algemene voorwaarden en hiernaar te handelen. De huisregels en voorwaarden staan ook op onze website www.dance-no-limit.nl
5.2 Het is niet toegestaan om alcohol, drugs of rookartikelen te nuttigen tijdens de lessen. Gebruik van dergelijke middelen kunnen leiden tot acute beëindiging van contract. Zonder enige restitutie.
5.3 Tijdens onze lessen dient u correct gekleed te komen. Het dragen van sportkleding met goede sportschoenen wordt gewaardeerd en een handdoek + flesje water is ten zeerste aangeraden. Dit alles i.v.m. gezondheids- en hygiënische redenen.

Artikel 6 Persoonsgegevens
6.1 Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen we u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid. We verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een goed passend advies voor u. Zijn er medische bezwaren om trainingen te volgen c.q. uit te voeren dan dienen wij daarvan op te hoogte te zijn.
6.2 Dance No Limit zal deze gegevens niet aan derden verstrekken.
6.3 Dance No Limit kan foto’s en film opnames maken tijdens de lessen en/of evenementen, welke mogelijk worden gebruikt voor promotionele doeleinden van Dance No Limit op bijvoorbeeld onze website en/of onze social media pagina’s zoals Facebook en Instagram.
Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden verklaart u hier geen bezwaar tegen te hebben.

– Algemene voorwaarden oktober 2016.